A A A

جمعی از فضلا و طلاب منطقه خلیج (کویت و بحرین) با آیة الله مروی دیدار کردند.

در این دیدار آیة الله مروی نکاتی در رابطه با منهج صحیح تحقیق در مباحث فقهی، اصولی، رجالی، حدیثی و حرکت بر مدار فقه جواهری بیان فرمودند.

(سه‌شنبه، پانزدهم بهمن 1402)